VÁLASZTÁS -INFORMATIKAI ISMERTETŐ

Hazánkban 1989 óta az országos választásokat, népszavazásokat informatikai támogatással bonyolítják le.
Ma már a körzetesítéstől, a névjegyzék készítésétől, az egyéni jelöltek, pártok, listák adatainak központi adatbázisban történő nyilvántartásán1 keresztül, a hivatalos eredmény megállapításának támogatásáig és a nyilvánosság folyamatos tájékoztatásáig minden munkafolyamatot informatikai rendszerek segítenek.
A választást támogató rendszerek döntően a meglévő infrastruktúrát, közöttük az okmányirodai-hálózatot és a BM Központi Hivatal eszközparkját használják, melynek lényegi jellemzője, hogy teljes mértékben megfelelnek az Internet/intranetes megoldásoknak.
Új elemként jelenik meg, hogy a választások előkészítésére és lebonyolítására az anyakönyvi célra létrehozott hálózatot is igénybe vesszük. Ezzel további 1800 hálózatos munkahellyel bővül a hálózatos kapcsolat. A választások alatt így több mint 2000 polgármesteri hivatallal van közvetlen összeköttetésünk.
A XXI. században, egy modern demokráciában elképzelhetetlen egy országos választás informatikai támogatás nélkül, mivel a társadalom elvárásai igen nagyok a választási eljárással szemben. Az informatikai megoldás alapelvei zömmel ugyanezt tükrözik:

- a választás tisztaságának megőrzése, a választási alapelvek érvényesülése, a választási szervek, a média, és a választópolgárok folyamatos tájékoztatása,
- az átláthatóság, a nyilvánosság elvének maradéktalan teljesítése,
- a feldolgozás és a tájékoztatás gyorsasága, - a teljes korrektség és szakszerűség, -folyamatos, nulla hibával történő üzemelés,
- védelem az illetéktelen behatolás ellen - az informatika fejlődésének lehetséges mértékű követése.

Az okmányirodai informatikai rendszerek három rétegű alkalmazások. A választási rendszerek is így épülnek fel:
- helyi szinten vékony kliens dolgozik (Microsoft Explorer),
- a központban applikációs szerverek végzik a feldolgozásokat,
- az adatbázisokat külön adatbázis szerverek kezelik.

A háromrétegű architektúra mellett célszerűségi okokból más megoldások is alkalmazásra kerültek, a választójoggal nem rendelkezőket nyilvántartó (NESZA) és a névjegyzék-készítő rendszereknél.
A rendszerek fejlesztésénél használt megoldások, valamint a megfelelő infrastrukturális háttér együttesen biztosítják, hogy a választási rendszerek üzembiztos feltételek mellett, megfelelő védelemmel, és kellő tartalékokkal rendelkező (HACMP) környezetben üzemelhetnek.
A következőkben a választást támogató főbb informatikai rendszerek leglényegesebb funkcióit ismertetjük. Ezeken túl még számos, kisebb rendszer üzemel, és biztosítja a tájékoztatási, vezetési és más, speciális igények kielégítését, mint például, a választástörténeti adatbázis, a logisztikai rendszer, a pénzügyi információs rendszer.

1. A körzetesítő, névjegyzék-készítő, valamint a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartását kezelő rendszer

A választási körzetek, azaz a választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztását a helyi választási irodák a választást megelőzően ellenőrzik és szükség szerint korrigálják.
A választás kitűzését követően a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL) adatai, valamint a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok (NESZA) nyilvántartása alapján, szavazókörönként elkészül a választójoggal rendelkező polgárok névjegyzéke.
A választói névjegyzéket és az értesítőszelvényeket a helyi önkormányzatok vagy a közigazgatási hivatalok vagy a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala állítják elő, melyet a helyi választási irodák a szavazás napjáig folyamatosan aktualizálnak.

2. A jelöltajánlást ellenőrző rendszer

A jelöltajánlást ellenőrző rendszerbe rögzítik a jelöltek által benyújtott ajánlószelvények adatait, majd a rendszer ellenőrzi a jelölés törvényes voltát. Ehhez a választókerületi beosztást (körzetek), az SZL adatait és a NESZA nyilvántartást, valamint a már ellenőrzött jelölt ajánlások állományát használja fel. A rendszer a választási bizottságok döntéseihez szolgáltatja a szükséges ellenőrző listákat és statisztikai adatokat.

3. A választás előkészítő rendszer és a nyomdai adatküldést és fogadást támogató rendszer

A választáson induló egyéni jelöltek, pártok és listák adatait a Választás Előkészítő Rendszer (VER) központi adatbázisban tartja nyilván. A VER továbbá naprakész adatszolgáltatást biztosít a választási szervek részére, elvégzi az adatátadást a Tájékoztató Rendszer felé, statisztikai kimutatásokat és eseti adatszolgáltatást készít, valamint kezeli a külképviseleteken szavazók névjegyzékét is (lásd a 4. pontban).
Adatokat szolgáltat az Országos Választási Bizottság (OVB) és a Pénzügyminisztérium részére a pártok és független jelöltek pénzügyi támogatásával kapcsolatos feladataik elvégzéséhez.
A jelöltállítási időszakban követi a hiánypótlásokat, jogorvoslatokat, valamint támogatja az adatellenőrzést.
A jelöltajánlás lezárása után, zártüzemű rendszerben átadja a szavazólapok gyártásához szükséges adatokat a nyomda részére.
A számítógépes rendszer a választási bizottságok részére jóváhagyás végett, elektronikus formában eljuttatja a szavazólapok képét, valamint adatokat szolgáltat a szavazatösszesítési adatbázis megalapozásához.
A VER továbbítja a külképviseletek részére a külképviseleti névjegyzékeket és a szavazólapok képét is, melyeket a külképviseletek helyben nyomtatnak ki.

4. Külképviseleti névjegyzék összeállítását támogató rendszer

A külképviseleti névjegyzék előállítását és karbantartását egy külön programrendszer támogatja. A rendszeren belül rendelkezésre áll egy olyan adatbeviteli felület, amely az okmányirodai munkaállomásokon működtethető, és megoldja a kérelmező adatainak felvételét a külképviseleti névjegyzékállományba, majd a jogszabályi előírásoknak megfelelően karbantartja azt.
A választási fordulók előtt a külképviseleti névjegyzékállományt külképviseletenkénti bontásban - a szavazólapok képeivel együtt - kinyomtatásra eljuttatja az illetékes külképviseleteknek, megfelelő biztonsági intézkedések mellett (titkosítás, elektronikus aláírás stb.). A külföldön szavazókról az OEVB-t is értesíti. Ezen felül lehetőséget biztosít a külképviseleti névjegyzékállomány adatainak különböző szempontok szerinti lekérdezésére, statisztikák elkészítésére és kinyomtatására.

5. Az előzetes szavazatösszesítő rendszer

A választást megelőző napon lezárják a névjegyzékeket, az adatok bekerülnek a választási adatbázisba.
A szavazás napján a szavazókörök hat alkalommal jelentik az addig megjelent választópolgárok számát. A jelentések eredményét az informatikai rendszer összesíti. E rendszer továbbítja a rendkívüli eseményekről szóló jelentéseket a választási központba.
A szavazókörökben az első számlálás eredményéről kiállított adatlapokat a helyi választási irodához továbbítják, ahol azonnal feldolgozzák azokat. Így a Választási Központban az országos adatok rövid időn belül rendelkezésre állnak. A szavazatösszesítő rendszer kiértékeli a választás eredményeit, és azokat 3-5 percenként átadja a tájékoztató rendszernek. Tekintettel arra, hogy az adatlapot a szavazatszámláló bizottság döntése előtt állítják ki, azon még szerepelhetnek a bizottság által vitatott szavazatok is. Az így előállított eredmény előzetes tájékoztató adatként kezelendő.
A külképviseleti szavazás miatt, a választás 2. fordulójának napján csak részeredmény állítható elő, mivel a külképviseleti választásról érkező szavazatokat itthon, a magyarországi szavazást követő 6. napon kapják meg a számlást végző szavazatszámláló bizottságok, melyek ezután kötelesek az eredményt haladéktalanul megállapítani.
Az előzetes eredményekből 4+1 nyelvű gyors kiadvány készül. Az előzetes szavazatösszesítő rendszer készíti el adatbázisából az Országos Választási Iroda jelentését is.

6. Az eredmények megállapítását támogató rendszer

Az informatikai rendszer a választási bizottságok eredmény megállapító döntéseit megelőző adminisztrációs feladatok ellátásában kap szerepet. Feldolgozza a szavazóköri jegyzőkönyveket, melyeket ezt követően tételesen összevetnek a számítógépbe bevitt adatokkal. Az informatikai rendszer követi a jogorvoslati eseményeket, adatokat szolgáltat a területi listák %-os határainak megállapításához, végzi a mandátumok kiosztásához szükséges számításokat, s mindezt átadja a választási bizottságoknak. Ez utóbbi munkát a II. forduló után megosztva végzi, mivel a külképviseleteken leadott szavazatok miatt, a választás hivatalos eredményéről szóló bizottsági döntések, a választást követően csak kb. egy héttel később születnek meg.
A külképviseleti szavazatokat tartalmazó választási iratok központi feldolgozását és a választókerületenkénti szétosztását az OVB végzi. Munkáját a Külképviseleti szavazási iratok központi feldolgozását támogató rendszer segíti.
A végleges szavazatösszesítő rendszer előkészíti az OVB jelentését az Országgyűlés számára, valamint az általa kezelt adatokat átadja a tájékoztató, a különböző támogató és kiadványt készítő rendszerek számára.

7. A választási visszaélések valószínűségét jelző rendszer

A rendszer számba veszi az igazolással szavazókat, illetve a névjegyzék elkészülte után névjegyzékbe vettek adatait, s megállapítja, hogy valaki szerepel-e egynél több névjegyzékben. Ha ilyen esetet talál, a helyi választási szervez ellenőrzik, hogy az illető szavazott-e egynél többször.
A rendszer a szavazatösszesítési adatbázis több szempont szerinti vizsgálata réven segítséget nyújt a visszaélésgyanús esetek megkereséséhez mind az előzetes, mind a végleges eredmények között. A kapott adatok elemzése után az illetékes választási szervek megtehetik a szükséges intézkedéseket.

8. A fő választási folyamatok és az informatikai infrastruktúra

A 2006. évi országgyűlési képviselő-választás az első választás, amikor minden településen - körjegyzőségekhez tartozó települések esetében a körjegyzőség székhelyén - helyben, azonnal be tudjuk vinni az adatokat a számítógépes rendszerbe.
A körzetesítés és névjegyzékkészítés folyamán országszerte mindazok a közigazgatásban dolgozó gépek használhatók, amelyekből a SZL adatbázis elérhető.
A jelöltajánlás ellenőrzése az okmányirodai és közigazgatási hivatali hálózaton lévő gépeken hajtható végre.
A választásokon részt vevő pártok, jelöltek és listák rögzítésére az okmányirodai hálózat szolgál.
A szavazásnapi feladatok, napközben a szavazókörben megjelentekről készülő rendszeres jelentés, illetve az esetleges rendkívüli eseményekről szóló jelentések, majd pedig a szavazókörök zárása után az adatlapok rögzítése az anyakönyvi hálózat gépein is, a jegyzőkönyvek rögzítése azonban kizárólag az okmányirodai gépeken történik.

9. A tájékoztató rendszerek

A tájékoztató rendszer a választás teljes folyamata során intranetes és/vagy internetes hozzáféréssel - az egyes szakaszok és események sajátosságainak megfelelő formában, tartalommal és gyakorisággal - közli a legfrissebb adatokat a választási szerveknek, a polgároknak, a médiának és a pártoknak.
A választási fordulókat megelőző és követő napokon a hazai és nemzetközi érdeklődők, a sajtó és pártok képviselői számára a Belügyminisztérium Duna Palotában üzemelő rendszer a személyes tájékozódásra is lehetőséget nyújt, valamint az intranet/internetes tájékoztató rendszer kivetítős változata segíti a tájékoztatást.

9.1. Internetes Információs Rendszer
Az Országos Választási Iroda Internetre kikerülő tájékoztatója kizárólag politika- és pártsemleges információkat tartalmaz. A tájékoztató rendszer magyarul és szűkített tartalommal angolul egyaránt olvasható lesz.
Az internetes információs rendszer tájékoztatja az országgyűlési képviselő-választás előkészítése és lebonyolítása alatt a nagyközönséget, a választási szakapparátust, a pártokat és a médiákat Az információk megjelenítésénél a gyorsaság és a közérthetőség dominál, de nem elhanyagolhatóak a bemutatás esztétikai és formai kellékei sem.
Az internetes tájékoztató rendszer információtartalma lefedi az országgyűlési képviselő-választás jogi, igazgatási és informatikai előkészítése és lebonyolítása során keletkezett dokumentumok tartalmát, valamint a választás eredményadatait.
Az internetes felületről nemcsak egyszerű adatok (eredmény jegyzőkönyvek), hanem megfelelő szempontok szerinti, valamint a korábbi választások adataival történő összehasonlító elemzések is lekérhetők.
A szolgáltatás elérhető magyarul a www. valasztas.hu, és szűkített tartalommal angolul www.election.hu internetes címeken.
Weblapjaink kiemelkedő szolgáltatása a dinamikus adatok közlése, melyek folyamatos információt nyújtanak a jelölt- és listaállítás helyzetéről, majd a választási fordulók napján, a szavazáson megjelent szavazópolgárok számának alakulásáról, a választás estéjén tájékoztató adatokat közölnek a szavazatszámlálás éppen aktuális állásáról, előzetes eredményről. Így az internetes szolgáltatás két fő területre koncentrál:

- az országgyűlési képviselő-választásokról szóló általános tájékoztatásra és
- az aktuális választási eseményekre, eredményekre.

9.1.1. Az országgyűlési képviselőválasztásokról szóló általános tájékoztatás, Internet statikus oldalak
Az Interneten megjelenő statikus oldalak legfontosabb szerkezeti elemei az alábbiakban foglalhatók össze:
Országismertető: A menüpont alatt rövid ismertetőt találunk hazánkról; az országgyűlési választásokról. Térképi és szöveges információk segítségével bemutatja az egyéni és területi választókerületek elhelyezkedését, a hozzájuk tartozó településeket.
Jog: A szekció tartalmazza azokat a jogszabályokat, amelyek a választásokkal kapcsolatosan az állampolgárok, valamint a választási szakapparátus számára eligazítást nyújtanak.
OVB: A szekció tartalmazza az Országos Választási Bizottság határozatait, állásfoglalásait, a közérdekű egyedi döntéseket; az OVB feladatkörét; tagjainak felsorolását;
Információ: A szekció népszerűsítő formában tartalmazza a választással kapcsolatos általános célú, tájékoztató jellegű dokumentumokat, információkat:

- az aktuális esemény konkrét dokumentumainak (szavazólap, kopogtatócédula, stb.) bemutatását,
- választási füzeteket;
- gyakran ismétlődő kérdéseket;
- fogalmakat;
- lakossági tájékoztatókat;
- rövidítések jegyzékét;
- letölthető nyomtatványokat.

Választókerületek és szavazókörök: E menü a körzetesítés napjáig általános tájékoztatást nyújt a választókerületekről és szavazókörökről. Ezt követően a menü funkciója megváltozik, feladata a választókerületi-, szavazóköri információk részletes közlése lesz. Így választ kaphatunk többek között arra nézve, hogy konkrét lakcím melyik szavazókörhöz tartozik.
Választási Naptár: A választási naptár feladata, hogy grafikai támogatással jelenítse meg az egyes választási eljáráshoz tartozó eseményeket, láthatóvá téve azok sorrendiségét.
A HTML lapok naptári napokra lebontva tartalmazzák azon határnapokat és tevékenységeket, amelyek a választásokkal kapcsolatosak.
Előző választások: A szekció tartalmazza a korábbi választások, népszavazások információit. Hozzáférést biztosít a Választástörténeti Adatbázis adataihoz (1990-1998). 1997-től napjainkig részletesen tartalmazza az Internet alapú tájékoztató rendszer archív adatait.

9.1.2. Az aktuális választási események, eredmények
Az országgyűlési képviselő-választás kitűzésétől a választás végleges, hivatalos eredményének megszületéséig az internetes tájékoztatás tartalma az éppen aktuális eseményekhez igazodik.
A tájékoztatás a választókerületi-szavazóköri struktúra megjelenítésével indul, majd kibővül a pártok, egyéni jelöltek, listák nyilvántartásba vételét nyomon követő tájékoztatással2. A választási forduló napján a megjelentek számáról és az esetleges rendkívüli eseményekről adunk tájékoztatást, majd a szavazókörök 19 órai bezárása után az előzetes szavazatösszesítés eseményei követhetők nyomon.
Végül a forduló/választás hivatalos eredményének megállapítását követően - mely tartalmazza a külképviseleteken leadott szavazatok számát is - az előzetes eredményeket felváltják a végleges eredmények. A választási WEB-en ezek az információk is késedelem nélkül tanulmányozhatóak lesznek.

9.2. Közszolgálati televíziók
Az Országos Választási Iroda (OVI) törvényben előírt feladatának részeként, a választási fordulók alkalmával, a közszolgálati televíziókkal együttműködést alakít ki. Az együttműködés keretein belül az OVI a választási adatokat az internetes nyilvánosságra hozatallal szinkronban átadja az MTV, illetve a Duna TV számára. Átadja továbbá, azokat az adásba kerülő templéteket generáló RealTime adást támogató rendszereket is, melyek a szakértők, műsorvezetők munkáját segíti.

9.3. Kiadványok
Az informatikai rendszer támogatásával az OVI a választási adatokból előzetes gyorsjelentést, majd a külképviseleteken leadott szavazatok összeszámlálását és a bizottsági döntések meghozatalát követően hivatalos eredményfüzetet készít, és ezt elektronikus formában, CD-n is megjelenteti.

10. Minőségellenőrzés

Az integrált informatikai rendszer hibamentes működése a választási folyamat egyik kritikus tényezője, ezért az OVI, valamint a BM KH a minőségellenőrzésre egy párhuzamos rendszert épített ki. A minőségellenőrzés a labortesztektől kezdődően a nagy országos próbákig végig követi a teljes folyamatot.

 

1Országgyűlési-, önkormányzati, EP képviselő választás esetén

2Itt jegyezzük meg, hogy közzé tesszük a jelöltek önéletrajzát is, amennyiben az, a jelölt vagy képviselőjének aláírásával hitelesített, és az életrajz terjedelme nem éri el a 21 sort (Times New Roman/12p).