II.
ÚJ TÖRVÉNY - KEVESEBB JOG A SZÁZADFORDULÓN
(1874-1900)

1.
Az 1874. évi XXXIII. törvénycikk a választási eljárásról (részletek)
1874. november 26.

56.§. Az általános képviselőválasztásokra a belügyminiszter 10 napi határidőt tűz ki oly módon, hogy az e tárgyban kibocsátandó rendeletnek a hivatalos lapban közzétételétől a választásra kitűzött határidő zárnapjáig legalább 30 napi időköz legyen s a választások befejezésétől az országgyűlés megnyitásáig legalább 10 napi időköz maradjon.

59.§. Azon kerületekre, melyekben a választók száma az 1500-at meg nem haladja, egy szavazatszedő küldöttség alakítandó, a választási elnök elnöklete alatt. Ez esetben egy választási, egy helyettes elnök, egy jegyző és egy helyettes jegyző választandó.

Azon kerületekre, melyekben a választók száma az 1500-at meghaladja, két szavazatszedő küldöttség alakítandó.

Azon kerületekre pedig, melyekben a választók száma a 3000-et meghaladja, szabadságában áll a központi választmánynak három küldöttséget alakítani.

65.§. A választás a választási székhelyen történik, akár egy, akár több küldöttség előtt történik a szavazás. A községek vagy városrészek sorrendje és a küldöttség, melyhez beosztattak, a szavazó helyiség előtt és a község több helyén kifüggesztett hirdetményben közzéteendő.

70.§. Képviselőjelöltet ajánlhat a kerület minden választója; ezen ajánlat írásban adandó be a választási elnöknek, ki azt az általa meghatározandó helyen és időben a választást megelőző napon is átveheti, legkésőbb azonban ily ajánlat félórával a választás megnyitása után adandó át a választási elnöknek.

71.§. Ha azonban a választás megnyilta után fél óra alatt csak egy egyén ajánltatott, a választási elnök a választást befejezettnek s az illető egyént megválasztott országgyűlési képviselőnek nyilvánitja.

Ha a kellő időben több egyén ajánltatott képviselőjelöltnek és 10 választó szavazást kiván, a választási elnök azt elrendelni köteles s ez esetben a szavazás a kirendelt küldöttségek előtt reggeli 9 órakor megkezdendő és megszakitás nélkül folytatandó.

73.§. A választási szavazati joggal csak azok birnak, kik a választói névjegyzékekben bennfoglaltatnak, s csak azon kerületben birnak szavazati joggal, a melyben összeirva vannak.

76.§. A szavazás nyilvánosan élőszóval történik. A község vagy városrész, melyhez a szavazó tartozik, a szavazó neve és szavazata a rovatos ivre azonnal feljegyeztetik.

83.§. Miután minden község a megállapitott sorrend szerint szavazott, és szavaztak vagy szavazásra felhivattak azon községek is, melyek a megállapitott sorrendben nem jelentek meg, a választási elnök legalább egy órai és két órán túl nem terjedő határidőt tűz ki, melynek lefolyta után több szavazat el nem fogadtatik.

A küldöttség elnöke a szavazás névsorát berekeszti, annak három példányát, valamint a szavazás lefolyásáról szóló jegyzőkönyvet a jegyzővel együtt aláirja és a választási elnöknek átadja.

Magyar Törvénytár. 1872-1874. évi törvényczikkek. Bp. 1896. 324-328.old.


2.
Mikszáth Kálmán a képviselőség mesterségéről
(Hasznos tanácsok az új képviselőknek egy öreg képviselőtől)
1887. október 10.

Bevezetés

Még egészen fris a mandátumotok gyerekek, egészen hótiszta, ahogy mondani szokták. Még a választási elnökötök porzója is rajta van. Csak közönséges homok, pedig bizony aranypor is lehetne azért a pénzért...

De mindegy, ugyis aranyos papir az, nem csoda, hogy annyian törik magukat érte, mert olyan mint a wolwichi büvös kancsó, melyből mindenki olyan nedüt iszik, a minöre a szive vágyik.

A szegény együgyü ember csak a napidijakat látja benne. A számitó okos ember elébe tett létrának becsüli, melyen a magasba mehet, ha eresztik. A szónoki tempreamentum kevély rá, hogy immár az egész ország szine előtt mennydöröghet és a stenographusok jegyezni fogják szavait az utókor számára. Van olyan species is, aki az udvari estélyekre való meghívást becsüli az egészben a legtöbbre: az ügyvéd a klientelája nagyobbodását, a parthie-hajhász a megnövekedett chance-ait látja ebben a papirban.

Sőt nekem magamnak van egy ismerősöm, züllött alak, garázda vén korhely, utcai botrányokat csináló, aki meglátván a minap a mandátumomat, elábrándozva sóhajtott fel:

- Nekem de jó volna!

Azt hittem, a napidíjakat áhitja hát csak ugy a szokás kedvéért kérdeztem a szegény ördögtől:

-Ugyan mint csinálna vele?

-Mit? kiáltá és a bedült szeme lázas fényben csillogtak. Minden este összetüznék a rendőrséggel és soha sem vihetnének be.

Lám még ennek is becses lenne a mandatum, csakhogy megint más szempontból. Egyszóval, uri dolog az, gyerekek. Csak egy baja van, hogy megszereni nem nagyon könnyü, de megtartani nagyon nehéz. Mert sok csinja-binja van. Vagy az ember un rá a választóira bizonyos okoknál fogva, vagy a választók unnak rá az emberre némelykor ok nélkül; de tegyük fel, hogy a választók is szeretik az embert, az ember is a választókat, akkor esetleg a minisztereket nem szereti (ami egyébiránt a mi pártunkon nagy ritkaság) vagy a miniszterek nem szeretik. S ez mind olyan, a mi halálos kimeletelü lehet.

Azért hát a legfőbb dolog a fiatal képviselőnek, hogy hosszu életü lehessen, kettőt megtanulni, először:

Hogyan kell bánni a választókkal?

Az asszonyoknak kezet csókol az ember, de egyiknek sem udvarol. A miniszterekről fumigative beszél otthon és fenyegetődzik, hogy csak ezt merje tenni egyik vagy másik, ő akkor ellene fog szavazni. Ez örökké imponál a választóknak.

A főemberek nevenapjára üdvözlő sürgönyt küldjön. A választási elnök gyerekeinek egy-egy barackot el ne felejtsen nyomni a fejükre. Egy disznótorra minden évben elmenjen.

A képviselő mindennap korán keljen, hogy a «Budapesti Közlöny»-t átolvassa, s ha van benne valami kerületbeli kinevezés, azonnal értesitse az illetőt táviratilag, hogy az abban a gyanuban legyen holtig, mintha a képviselőnek is köze volna a kinevezésben.

Minden uj képviselőnek föl kell állitani otthon tervbe egy leendő minisztert a belső barátjaiból, olyant, a kiről meg van győződve, hogy soha sem lesz azzá s ennek a budgetjéből épiteni a légvárakat a választók számára ilyenformán:

- Most nehéz viszonyok vannak. Elhanyagolnak bennünet. De ez nem sokáig tart, csak mig Tisza a kabinetjét rekonstruálja, a mikor az én tisztelt barátom (itt az illető képviselő vezeték- és keresztneve következik) veszi át (itt a tárca neve következik). Már megigérték neki. Bizonyos. Csak az időpontot nem lehet tudni. A t. barátom határozott igéretét birom, hogy első sorban (s itt következik a kerületnek minden kivánsága) ezeket veszi a programjába.

A választók két három cikluson át rendesen türelmesen megvárják az illető jó pajtás miniszterségét, mely csodálatos konfliktusok miatt mindig a küszöbön van, de mindig elodázódik.

Mert a választó olyan kétlábu, tollas lény, akinek a «várakozás» a tápláléka. Más ember akkor nyugtalan, ha valamint vár. A választó akkor kezd nyugtalankodni, mikor már semmit se vár.

De hát ez csak egyik fele, még azt is tanuljátok meg,

Hogyan kell bánni a miniszterekkel?

No ehhez aztán sok tapintat és invenció kell fiatal barátaim...

Mikszáth Kálmán országgyűlési karcolatai. Összegyűjtötték és kiadták: Légrády testvérek. Bp. 1892. 163-164.old.


3.
A fővárosi választásokról, a polgár szemével
Budapest, 1887.

Az ablakon nézem, miképen választanak odalenn. És olyan hideg maradok tőle, mint egy hüllő.

Megy a dísz-fiakkerezés véges-végig a kerepesi úton s egymásra liczitálnak a föliratos nemzeti lobogók. Kohn Mór késziti őket, a zászlógyáros, nem pedig a lelkesedés. Darabja csak egy forint.

Mert a lelkesedés az, ami nem látszik meg rajtuk. Sem a fiakkerlovakon, sem a választókon. Szenvedély nélkül húzzák, - azok a választók szekerét, ezek meg a jelölt szekerét. S elfanyalodik a fül tőle, amint fölhangzik az utczaszerről egy-egy elkényszeredett:

-Eéljeeen!

Ki lehet venni, hogy nem a szivből jön, hanem csak a torokból. Az emberiség ezen sajátszerű szervéből, melyet nem kell megtermékenyiteni eszmékkel és gondolatokkal; egészen elég, ha egy kis itallal öntözik.

Milyen boldog az, aki a programmbeszédektől illedelmes távolságban, a sok jelölt közűl kiválasztja magának a - filozófiai nyugodalmat s mosolyogva nézi az országos veszkölődést.

Már megvan hozzá egy allegóriám is. Kár, hogy nem vagyok piktor.

...Az u.n. praktikus kor s a még ugyabbul nevezett “kijózanodás" fiakker-gebék által vont szekerén tartja a bevonulást a törvényhozó testületbe. A Kijózanodás nemtője fényesre kefélt cylinderkalapot visel és lehetőleg szélesen mosolyog. Jobbra tőle a Lelkesedés alakja potyaszivarokat önt ki bőségszarvából a szent nép fejére, balról pedig a Siker szórja a választási napidíjakat és fuvarbéreket. Elől egy lictorangyal ugrándozik s egy nyaláb fütyköst, fokost és hátultöltős szuronyos puskát hord jelvény gyanánt. A fejére tollas zsandárkalap van nyomva. Némely apró angyalkák kövekkel hajigálóznak mellette... s a földön összetaposva feküsznek a nagy eszmék, nemesebb indulatok és tisztább gondolatok virágfüzérei. - A háttérben különben málé néptömeg áll és eéljenez a komédiának...

...A köznyavalyák általában olyanok, amelyek elől az ablakot és ajtót elegendő szorosan betenni nem lehet. Bejönnek a hasadékokon s miután az egész levegőt megfertőztetik, sohasem tudni, hogy melyikünkben lappanganak már a betegség bacillusai.

Deák Ferencz egyszer visszautasitott egy zalai mandátumot, mely némi pénzzel, sőt valamelyest vérrel is be volt szennyezve. Az öreg úr szava mint egy villámcsapás hatott akkor a moralis levegőre és igen sok ember fejét és szivét megtisztítá.

Ma ilyen villámok többé nem járnak s az országos választási potyázás oly óriási, hogy a legtisztességesebb lelkek sem ütköznek meg, ha pávatollal sétálgató jelöltjeink, a politikai veteránokkal egyetemben, egy és ugyanazon “választóvízben" páczoltatván, a törvény és az ország színe előtt, a szent nép által ünnepélyesen megkopasztatnak.

Az immoralitás egyetemlegességének legsikerültebb satyráját talán maga Jókai Mór mondotta egy alkalommal a képviselőházban.

A koszorús iró az elnöki emelvény előtt a szószékről beszélt a választási visszaélések ellen, azzal a szelid és jótékony humorral, mely az emberi szivekből nem szakgatja ki erőszakkal, hanem csak fájdalom nélkül gyomlálgatja ki a gonoszságot.

A szószéket egy sereg ellenzéki képviselő vette körül s egy erősebb mondásnál nagy lármát ütött.

Jókai megállitotta a beszédet s ugyan azzal a kedves, őszinte hanggal, amelyen csak ő tudott szólani, a beszéd keretén kivül leszólótt a méltatlankodó csoporthoz:

- Ugyan ne izéljetek már! Hát itattunk mi is, itattatok ti is. Azzal quitt!

Az pedig vala még a mult választások után, mikor szeretett polgártársaink csak három évre itták tele magukat. De hát most már öt évre valót kell inniok s hozzá még az idő is rövidebbre van szabva...

Magyar Salon. Képes havi folyóirat. VII.k. 1887. 305-307.old.
Kenedi Géza: Az urnák előtt.


4.
Rendbontás a választáson
Abony, 1892. február 10.

Nyilatkozat

Alulirottnak következőket jelentettek:

1892 évi Januar hó 28kán az országos képviselő választási napon Pintér testvérek könyvelőjét Wiener Gyulát ahogy a 48 pártbeliek közzé vegyeledet megfogták, kampos bottal, és ütő fákkal véresre verték a fülét levágták, és segétségére sietet Razenzweig orás legénynek szemét megsirtették, nehány lépésnyire e verekedő helytől ált a Katonaság és két városi rendőr, de azért e véres harcot megnem akadályozták, még végtére Szalnika Mihály e kegyetlenséget megsokalta Wiener Gyulát betakart egy bundába és átdobta a takarék pénztár udvarába, a tömeg utána rohant és ujjonan bántalmazni akarta, de Molnár Lajos takarék pénztári szolga becsukta a kaput és igy mentette meg az agyonütéstől, Wiener menekült Hoji Nándor cukrászhoz, a tömeg ismét utána rohant de Hoji megvédelmezte, ot a vérböl kimosakodott, és egy katona fedezet alatt lakására kisértetett.

Abonyban 1892 február hó 10

Hurbiczek János
nyugalmazot főellenőrMagyar Országos Levéltár. K2 - 1892-1896 - 442. 315. csomó


5.
Kortesdalok
Kiskunfélegyháza, 1896. október 11.

Kis lány kezit...

“Selyem kendő, selyem lájbi, selyem szoknya" dallamára

Kislány kezit megszúrta a

Szederinda,

Nem köll nekünk, nem köll nekünk

Reverenda.

Sok zseb van a reverendán:

Tizenkettő,

Egytől-egyig olyan, mint a

Lyukas teknő.

Megint pénzzel akarjátok

Betemetni,

De biz abból nem lesz semmi,

Nem lesz semmi.

Elvitte már a szenteltvíz

Meg a stóla

Szobalánynak, szakácsnőnek

Viganóra.

Puci takács . . .

“Ferenc Jóska azt irta a muszkának" dallamára

Puci takács elindult a vásárba,

A szekere megfeneklett a sárba.

De Bakonyi megpróbálta kirántani -

Azóta lett Puci takács néppárti.

Tóni bácsi lovat vett a vásárba,

A Bakonyi zsebében van az ára,

Könnyű is a más zsebére vásálni:

Azóta lett Tóni bácsi néppárti.

Berta Jánost pénzért meg nem vehette,

Uti passust adtak neki a mennybe,

Azóta jár a papoknak kápsálni:

Azóta lett Berta János néppárti.

Becsületünk nem eladó, nem nem, nem:

Se pap, sem pénz nem tántorit el engem:

Igaz embert, igaz magyart követünk.

Nem Bakonyi, Holló lesz a követünk.

Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez.
Szerk.: Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1985. 288-290.old.


6.
Kérelem választói névjegyzékbe történő felvételre
Újpest, 1896. július 15.

Tekintetes Központi Választmány!

Alulirott m. kir. államrendőrségi fogalmazó 37 éves ujpesti lakos, a képviselő választási névjegyzékből kihagyattam és pedig azért, mert nőmnek Ujpesten ingatlana van, mely után adóval hátralékos.

Ez ellen tisztelettel felszólamlással élek, s kérem magamat a névjegyzékbe pótlólag felvétetni, mert engem, kinek nőm adótartozásához semmi közöm nincs, a választási jog állásomnál fogva megillet.

Tisztelettel

Ujpesten 1896 julius 15 én

Lisznyai Szabó Jenő
rendőrségi fogalmazóPest Megyei Levéltár. IV.407. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Törvényhatósági Bizottság Állandó Bizottsága választási iratai, 1896.