A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

KVk. VI.37.430/2003/2.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága személyesen eljáró W. T. kérelmezőnek, a Rytkó Emília által képviselt Országos Választási Bizottság /1450 Budapest, Pf. 81./ kérelmezett 51/2003 /IV. 12./ határozata ellen kampánycsend megsértése miatt benyújtott kifogása tárgyában az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

végzést:

A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.


I n d o k o l á s

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. §-ának /3/ bekezdése alapján a választási bizottság határozata ellen a bírósághoz lehet kifogást előterjeszteni. A Ve. 78. §-ának /1/ bekezdése értelmében a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a választási bizottság sérelmezett döntésétől /közlésétől/ számított 3 napon belül megérkezzen, míg a /4/ bekezdés szerint a bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A Ve. 78. §-ának /2/ bekezdése szerint a hiányosan benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A választási eljárásról szóló törvény sui generis jogszabály, amely világosan kimondja, hogy a kifogás akkor vizsgálható érdemben, ha az előterjesztő jogi képviselővel jár el. A kérelmező jogi képviselet nélkül terjesztette elő kifogását, ezért azt a Legfelsőbb Bíróság a Ve. 80. §-ának /4/ bekezdése alapján eljárva érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A jogorvoslat kizártságára vonatkozó rendelkezés a Ve. 79. §-ának /2/ bekezdésén alapszik.


Budapest, 2003. április 14.


Dr. Buzinkay Zoltán sk. tanácselnök,

Dr. Danziger Éva sk. előadó bíró,

Dr. Fekete Ildikó sk. bíró