A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

KVk. III.37.429/2003/2.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága dr. R. L. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 73/2003. (IV. 13.) számú határozata ellen benyújtott kifogása tárgyában meghozta a következő

végzést:

A Legfelsőbb Bíróság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Ez ellen a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.


I n d o k o l á s

A kérelmező a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) alapján kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottság 73/2003. (IV. 13.) számú, a kérelmező panaszát - amelyben az országos népszavazás eredményének érvénytelenítését kérte - elutasító határozata ellen.

A Ve. 78. §-ának /4/ bekezdése előírja, hogy a bírósági eljárásában a jogi képviselet kötelező. A Ve. 78. §-ának /2/ bekezdése alapján a hiányosan benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Tekintettel arra, hogy a kérelmező jogi képviselő nélkül nyújtotta be kifogását, ezért a Legfelsőbb Bíróság azt a Ve. 78. §-ának /2/ bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A további jogorvoslatot a Ve. 79. §-ának /2/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2003. április 14.

 

Dr. Kozma György sk. tanácselnök,

Dr. Kárpáti Zoltán sk. előadó bíró,

Dr. Madarász Gabriella sk. bíró