A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

Kvk. VI. 37. 128/2002/2.számA Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a Kittka és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Magyar Centrum Párt /1054 Budapest, Zoltán u. 12./ kérelmezőnek, az Országos Választási Bizottság 16/2002. /I. 28./ számú határozata ellen benyújtott kifogás folytán az alulírott napon meghozta az alábbi

végzést:

A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 16/2002. /I. 28./ számú határozata ellen benyújtott kifogást elutasítja. 

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 


Indoklás

Az Országos Választási Bizottság 16/2002. /I. 28./ számú határozatában az Összefogás Magyarországért Centrumot – mint jelölő szervezetet – nyilvántartásba vette. 
Határozatának indoklásában megállapította, hogy az Összefogás Magyarországért Centrum a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, és utalt a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 51. § /1/ bekezdés a/ pontjára, 55. § /2/ bekezdésére, 77. § /2/ és /3/ bekezdésére, 78. § /1/ és /4/ bekezdésére, valamint a 80. § /4/ bekezdésére. 

A kérelmező az Országos Választási Bizottsághoz 2001. január 31-én benyújtott kifogásában előadta, hogy a Magyar Centrum Párt társadalmi szervezetet a Fővárosi Bíróság 2000. március 28-án kelt 7.Pk.61.152/1999. számú végzésével nyilvántartásba vette, és a szervezet a kifogás benyújtásának napján jelölő szervezetként az Országos Választási Bizottsághoz is bejelentést tett. 

Kifejtette, hogy az újabb Centrum Párt , illetve társadalmi szervezet megalakulása és nyilvántartásba vétele a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. Törvény rendelkezéseibe ütközik, mert az új párt választott elnevezése nem felel meg a névkizárólagosság és a névszabatosság követelményének. 
Sérelmezte, hogy a Fővárosi Bíróság e követelmények megvalósítása érdekében elmulasztotta megkeresni a Legfelsőbb Bíróságot. 
Hivatkozott arra, hogy a Centrum – Békejobb, HOM Kereszténydemokrata, Zöld Demokrata – Összefogás Magyarországért Párt nyilvántartásba vétele ellen a Legfelsőbb Bírósághoz fellebbezést nyújtottak be.
Hangsúlyozta, hogy mindkét újabb társadalmi szervezet nevében szerepel a jellemzően felismerhető rövidített név, vagyis a „centrum” szó, illetve a gondolatjelek között felsorolt társadalmi szervezeteket a bíróság már korábban is nyilvántartásba vette, ami félreérthető helyzetet teremthet. 

A kifogás nem alapos. 

A Ve. 51. § /1/ bekezdése szerint, azt a jelölő szervezetet, amely jelöltet, vagy listát kíván állítani, bírósági bejegyzésének hiteles másolatával kell bejelenteni. 

A kérelmező kifogásában arra hivatkozott, hogy az Összefogás Magyarországért Centrum Fővárosi Bíróság előtt indult nyilvántartásba vételi eljárásában törvénysértő határozat meghozatalára került sor, amely a kérelmező fellebbezése folytán nem jogerős. 
A kérelmezett által előterjesztett iratok tanúsága szerint azonban az Összefogás Magyarországért Centrum társadalmi szervezet bejelentését nem a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételi eljárására alapozta, hanem a Somogy Megyei Bíróság 2001. december 21-én kelt – és 2002. január 7-én jogerőre emelkedett – Pk.60.239/2001/1. számú végzését csatolta, amely az Összefogás Magyarországért Centrum társadalmi szervezetet 2625. sorszám alatt nyilvántartásba vette. 
A bejelentéshez csatolt P.1-es jelű nyomtatványon szintén a kaposvári székhellyel bejegyzett társadalmi szervezet adatai szerepelnek. 

A Ve. 55. § /2/ bekezdése értelmében az Országos Választási Bizottságnak a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásba vétel csak akkor utasítható vissza, ha a jelölő szervezet a törvényes feltételeknek nem felel meg. (Ve. 56. § /1/ bekezdése).

A következetes bírói gyakorlat szerint a bírósági bejegyzést tanúsító jogerős végzés – bíróság által vizsgált körülmények vonatkozásában – az Országos Választási Bizottságot köti. (Kvk.III.27.598/1998/4.).

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény /a továbbiakban: Etv./ 7. § /2/ bekezdése alapján az Összefogás Magyarországért Centrum, mint társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele ügyében eljárt Somogy Megyei Bíróságnak vizsgálnia kellett, hogy a társadalmi szervezet elnevezése különbözik-e az ország területén hasonló működési körben tevékenykedő, korábban bejegyzett társadalmi szervezetek elnevezésétől. 
Minthogy a Somogy Megyei Bíróság Pk.60.239/2001/1. számú végzésével az Összefogás Magyarországért Centrumot társadalmi szervezetként jogerősen nyilvántartásba vette, az Országos Választási Bizottság a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét ezen a címen nem utasította vissza. 

Mindezekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a kérelmező kifogását a Ve. 80. § /4/ bekezdése alapján elutasította. 

A további jogorvoslatot a Ve. 79. § /2/ bekezdése zárja ki. 


Budapest, 2002. február 4.


Dr. Buzinkay Zoltán sk. tanácselnök

Dr. Darák Péter sk. előadó bíró

Dr. Fekete Ildikó sk. bíró