A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGA

Kvk.II.28.694/1998/2.szám

 

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a Dr. E. Zs. ügyvéd (Miskolc, Kazinczy u. 32.) által képviselt Cs. P. -né csobaji (Ady E. u. 2.) kérelmezõnek az Országos Választási Bizottság (Budapest, II., Páfrány u. 9.) OVB-316/1998. számú határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Legfelsõbb Bíróság a kérelmezõ kifogását elutasítja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

 

Az Országos Választási Bizottság a kifogást tevõ és társai csobaji választópolgárok panaszát elutasította. Indokolása szerint az elutasításra azért került sor, mert a kifogást tevõk beadványa a jogorvoslatra nyitva álló jogvesztõ határidõt követõen érkezett az elbíráló szervhez. Ehhez képest a panasz érdemi elbírálására nem kerülhetett sor.

A határozattal szemben Cs. P. -né terjesztett elõ kifogást, melyben kérte a sérelmezett határozat megváltoztatását és a Csobaj községben 1998- október 18-án megtartott polgármester-választás eredményének megsemmisítését. A kifogásban a határidõ elmulasztását illetõen arra hivatkozott, hogy a helyi választási szervek a megfelelõ tájékoztatással nem látták e1, ezért nem tudta kellõ idõben a panaszt benyújtani.

A kifogás alaptalan.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve. ) 78. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a panaszt és a kifogást (a továbbiakban együtt: kifogás) úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a sérelmezett tevékenységtõl, illetõleg döntés meghozatalától számított három napon belül megérkezzen. A kifogást elbíráló választási bizottság, illetve bíróság a benyújtott kifogásról a beérkezésétõl számított három napon belül dönt. A Ve. 4. §-ának (3) bekezdése szerint pedig az e törvényben meghatározott határidõk jogvesztõk, azok – ha a törvény másképpen nem rendelkezik – a határidõ utolsó napján 16 órakor járnak le.

A kérelmezõ iratoknál elfekvõ eredeti panasz-beadványából megállapítható, hogy azt az Országos Választási Bizottság részére 1998. október 21-én 21 órakor faxolták el. A választás napja 1998. október 18-án volt, ezért a panasz elkésett.

Tekintettel arra, hogy a határidõk jogvesztõk, és ezért elmulasztásuk esetén igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye, nem sértett jogszabályt az Országos Választási Bizottság, amikor a panaszt elkésettség okából elutasította.

A fentiekre tekintettel a kérelmezõ alaptalan kifogását a Legfelsõbb Bíróság a Ve. 80. §-ának (4) bekezdése alapján elutasította.

Budapest, 1998. november 3.

 

Bauer Jánosné dr. sk. tanácselnök, Dr. Kovács Ákos sk. elõadó bíró, Dr. Buzinkay Zoltán sk. bíró