A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGA

Kvk. III. 28.693/1998/2.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a dr. O. Cs. ügyvéd (3787 Tomor, Szövetkezeti Központ) által képviselt K. V. (3812 Homrogd, Rákóczi u. 70/a.) kérelmezõnek az Országos Választási Bizottság 73/1998. (X.29.) számú határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában az alulírott napon meghozta a következõ

v é g z é s t:

A Legfelsõbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 73/1998. (X.29.) számú határozata ellen benyújtott kifogást elutasítja.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

 

I n d o k o l á s

H. A. -né 1998. október 21-én választási kifogást nyújtott be az Abaújlak településen 1998. október 18-án megtartott polgármesteri választással kapcsolatosan, kérve a polgármester-választás megismétlését.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság a jogorvoslati kérelmet elutasította.

Kérelemre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Választási Bizottság határozatát megsemmisítette és a területi választási bizottságot új határozat meghozatalára kötelezte.

A megismételt eljárás eredményeként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 125/1998. (X. 26. ) határozatában a kifogást ismételten elutasította.

Az Országos Választási Bizottság a H. A. -né által benyújtott kifogás elbírálása eredményeként 73/1998. (X. 29. ) OVB határozatával a kifogásnak részben helyt adott és elrendelte Abaújlak településen a polgármester-választás megismétlését.

A kampánycsend-sértés megállapítása iránti kérelmet pedig elutasította.

Kérelmezõ – mint az 1998. október 18-ai helyi önkormányzati választáson Abaújlak község megválasztott polgármestere – kifogást terjesztett e1õ az Országos Választási Bizottság határozata ellen.

Kifogásában elõadta, hogy jogi alapokat nélkülözõ az Országos Választási Bizottságnak az a megállapítása, amely szerint nem volt a fent megjelölt választáson maradéktalanul biztosított a választás tisztasága, illetõleg a helyi választási bizottság tagjai nem tartották volna be a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) rendelkezéseit.

H. A. -né kifogása alaptalan, semmivel sem bizonyítható vádaskodást tartalmaz. Ennek alátámasztására csatolja a helyi választási bizottság és a megválasztott képviselõk közös nyilatkozatát, amelyet 1998. október 30-án együttesen tettek, és amely bizonyítja H. A. -né kifogásának alaptalanságát. A fenti nyilatkozatot tartalmazó jegyzõkönyvhöz csatlakozott 47 választópolgár.

A ki fogás nem alapos.

Az Országos Választási Bizottság kellõ alapossággal feltárta a tényállást és abból a Ve. rendelkezéseinek megfelelõ következtetéseket vont le. A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a szavazás során Abaújlakon nem volt biztosított a választás tisztaságának maradéktalan érvényesülése.

E tényeket 23 választópolgár által tett nyilatkozat támasztja alá.

Az Országos Választási Bizottság eljárása során nem hagyhatta figyelmen kívül 23 választópolgár egybehangzó nyilatkozatát, amely szerint több törvénysértés történt, így a helyi választási bizottság egy tagja a választókat személyesen befolyásolta.

A választás tisztaságának biztosítása érdekében az Országos Választási Bizottság jogszabálysértés nélkül rendelte el a polgármester-választás megismétlését.

A kifejtettek értelmében a Ve. 80. § (4) bekezdése alapján eljáró Legfelsõbb Bíróság a kérelmezõ kifogását elutasította. A jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatás a Ve. 79. § (2) bekezdésén alapul.

Budapest, l998. november 3.

 

Dr. Kozma György sk. tanácselnök, Dr. Madarász Gabriella sk. elõadó bíró, Dr. Kárpáti Zoltán sk. bíró