A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGA

Kvk.III.28.650/1998/2.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a Dr. Gy. Á. ügyvéd (3800 Szikszó, Kassai u. 29.) által képviselt Keresztény Szakszervezetek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége kérelmezõnek az Országos Választási Bizottság (Budapest, II., Páfrány u. 9.) 72/1998.(X.21.) OVB számú határozata ellen 1998. október 22. napján benyújtott kifogása tárgyában az alul megjelölt napon meghozta a következõ

v é g z é s t:

A Legfelsõbb Bíróság a kifogást elutasítja.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmezõ 1998. október 21-i keltezéssel kifogást nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Választási Bizottságnak a 10 ezer vagy ennél kevesebb lakosú településekre vonatkozó megyei választókerület választási eredményét megállapító határozata ellen.

Az Országos Választási Bizottság 72/1998.(X.21.) OVB határozatával a kifogást elutasította azzal az indokolással, hogy a kérelmezõ kifogását elkésetten, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 85. § (1) bekezdésében meghatározott határidõn tú1 nyújtotta be.

A kérelmezõ kifogást terjesztett elõ az Országos Választási Bizottság döntése ellen, amelyben elõadta, hogy szakszervezeti elnökként a választókörzetében úton volt, ezért jogi képviselõjével a kapcsolatot késõn tudta felvenni. Kérte, hogy a Legfelsõbb Bíróság a választás eredménye ellen elõterjesztett kifogását érdemben bírálja el.

A kifogás nem alapos.

A Ve. 85. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság eredményt megállapító döntése ellen kifogást úgy lehet benyújtani, hogy az legkésõbb a választási bizottság döntését követõ napon, a sérelmezett döntést hozó választási bizottsághoz megérkezzen.

A nem vitatott tényállás szerint e határidõt a kérelmezõ elkéste.

A Ve. 4. § (3) bekezdése szerint a törvényben meghatározott határidõk jogvesztõk. Így e határidõk elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs.

Rámutat arra is a Legfelsõbb Bíróság, hogy az Országos Választási Bizottság elõtt folyó eljárásban a jogi képviselet a Ve. 78. § (4) bekezdése értelmében - amely a jogi képviselõt a bírósági eljárás során írja elõ kötelezõ érvénnyel -, nem kötelezõ.

A Ve. 3. §-a a választási eljárás alapelvei között a jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás alapelvét rögzíti, amelynek figyelembe vételével kérelmezõnek szükségtelen volt a jogi képviselõvel való kapcsolatfelvételre várnia.

A fent kifejtettek szerint a Legfelsõbb Bíróság a Ve. 85. § (2) bekezdése alapján a kérelmezõ kifogását elutasította.

Budapest, 1998. október 23.

Dr. Kozma György sk. tanácselnök, Dr. Madarász Gabriella sk. elõadó bíró, Dr. Kárpáti Zoltán sk. bíró