A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGA

Kvk.II.28.640/1998/2.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a Dr. V. F. jogtanácsos által képviselt Magyar Televízió Rt. (Budapest, V., Szabadság tér 17.) kérelmezõnek az Országos Választási Bizottság (Budapest, II., Páfrány u. 9.) 57/1998.(X.18.) OVB számú, az SZDSZ sajtófõnöke által elõterjesztett panaszt elbíráló határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következõ

v é g z é s t:

 

 

A Legfelsõbb Bíróság az Országos Választási bizottság 57/1998.(X.18.) OVB számú határozatát megváltoztatja és a panaszt elutasítja.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

 

A Magyar Televízió egyes csatornája 1998. október 18-án, a választás napján, a kampánycsend törvényben megállapított idõszakában Délidõben címmel mûsort sugárzott. A mûsor egyik vendége Pokol Béla, a Független Kisgazdapárt országgyûlési képviselõje volt, aki egyúttal elnöke az Országgyûlés Alkotmányügyi Bizottságának.

Az SZDSZ sajtófõnöke útján 1998. október 18-án panaszt nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz, melyben a kampánycsend megsértésére hivatkozott. Panaszát arra alapította, hogy Poko1 Bélának, mint a választásokon részt vevõ egyik párt prominens képviselõjének szerepeltetése a közszolgálati televízióban kimeríti a kampánycsend megsértésének az OVB 11/1998. számú állásfoglalásában megfogalmazott definícióját. E mellett – véleménye szerint – a mûsor témája, a téma kapcsán részt vevõk szájából elhangzott kijelentések is alkalmasak lehettek a választói akarat befolyásolására – bármelyik irányban.

Az Országos Választási Bizottság az 57/1998.(X.18.) OVB számú határozatában a panasznak helyt adott, és megállapította, hogy a Magyar Televízió egyes csatornája megsértette a kampánycsendet. Indokolása szerint a kampánycsend megsértésének minõsül, ha annak beállta után bármely írott vagy elektronikus médium a választással összefüggésbe hozható személyt vagy pártot említ vagy szerepeltet.

A kérelmezõ ez ellen a határozat ellen kifogást terjesztett elõ, melyben a határozat megváltoztatását és a panasz elutasítását kérte. Álláspontja szerint a Délidõ címû mûsor egy politikaelméleti fogalompárral foglalkozott, amely semmilyen formában nem kapcsolódott az aktuálpolitikai eseménynek minõsülõ önkormányzati választás kérdésköréhez. Dr. Pokol Béla országgyûlési képviselõ az adásban politológusként szerepelt és a mûsor során sem szóban, sem feliratban nem történt egyetlen utalás sem politikai hovatartozására, vagy jelenlegi funkciójára. Az adás alatt sem pártjelvény, sem pártszimbólum, sem a választással kapcsolatos egyéb jelzés nem szerepelt. A politológus személyében közvetlenül nem volt érdekelt az önkormányzati választáson. A kérelmezõ igazolásul a panasszal érintett TV mûsorról készült videó felvételt mellékelt.

A kifogás alapos.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 41. §-a szerint a kampánycsend megsértésének minõsül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölõ szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történõ szervezett szállítás, étel-ital adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát (a továbbiakban: plakát) elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton. Az Országos Választási Bizottság említett számú állásfoglalása értelmében kampánycsend megsértésének minõsül, ha annak beállta után bármely írott vagy elektronikus médium a választással összefüggésbe hozható személyt vagy pártot említ vagy szerepeltet, a jelöltek számáról és összetételérõl, az esetleges visszalépésekrõl stb. információt szolgáltat.

A panasszal érintett mûsorban szereplõ személy a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek 1998. október 19-én tartott választásával közvetlenül összefüggésbe nem hozható. A panaszos az összefüggést tévesen látja abban megállapíthatónak, hogy a politológus a választáson részt vevõ egyik párt prominens személyisége. A Legfelsõbb Bíróság álláspontja szerint közvetlen érintettség hiányában az a körülmény, hogy egy ismert pártállású személy a kampánycsend idõszakában televíziómûsorban más minõségben szerepel, önmagában nem elegendõ a kampánycsend megsértésének megállapításához.

A Legfelsõbb Bíróság a mûsort megtekintve sem jutott arra a következtetésre, hogy a politikaelméleti fogalompárral (konfliktus-konszenzus) foglalkozó vita kapcsán a résztvevõk szájából elhangzott kijelentések alkalmasak lettek volna bármelyik irányban a választói akarat befolyásolására. Az önkormányzati választásokkal kapcsolatosan a mûsorban még csak célzás sem hangzott el semmilyen tekintetben. A panaszosnak az a kijelentése is, hogy a választói akarat befolyásolása bármelyik irányban megvalósulhatott, éppen arra utal, hogy a politológus párttagságának a választások kimenetele szempontjából jelentõsége nem volt.

A Ve. 79. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy ha a választási bizottság, illetõleg a bíróság a kifogásnak helyt ad, megváltoztatja a törvénysértõ döntést. Tekintettel arra, hogy a bíróság a panaszban foglaltakat nem tartotta megalapozottnak, az Országos Választási Bizottság kifogással támadott döntését megváltoztatta és a panaszt elutasította.

Budapest, 1998. október 21.

Bauer Jánosné dr. sk. tanácselnök, Dr. Kovács Ákos sk. elõadó bíró, Dr. Buzinkay Zoltán sk. bíró